تاريخ : شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ | 19:30 | نویسنده : محمدرضا زنگنه
به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ | 21:4 | نویسنده : محمدرضا زنگنه
برای مشاهده نمونه سوالات در ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱ | 11:44 | نویسنده : محمدرضا زنگنه
 به ادامه مطلب مراجعه نماییدادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱ | 12:33 | نویسنده : محمدرضا زنگنه
به ادامه مطلب مراجعه نماییدادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم دی ۱۳۹۱ | 21:44 | نویسنده : محمدرضا زنگنه
تاريخ : دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ | 14:21 | نویسنده : محمدرضا زنگنه
برای تماشای متن سوالات در ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ | 12:7 | نویسنده : محمدرضا زنگنه

  به ادامه مطلب مراجعه نماییدادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ | 9:15 | نویسنده : محمدرضا زنگنه
تاريخ : جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ | 9:9 | نویسنده : محمدرضا زنگنه

 

مفهوم کدام بیت با عبارت ((اصبحت امیرا وامسیت اسیرا))متناسب است (سراسری 83)

1-مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد                هد هد خوش خبر از طرف صبا باز آمد

2- شد اوج وصل بر من مسکین ، حضیض هجر            دیشب سپهر بودم وامشب زمین شدم

3- نگارا بر سر کویت دلم را هیچ اگر بینی                   زمن دل خسته یاد اور ، شبت خوش باد من رفتم

4- ناامید از روشنی ای دل به تاریکی مباش           زان که شام هجر را صبح وصالی در پی است

2-کدام عبارت ، تعبیر کنایی نیست

1-شکل را بادست گرفتن                          2- چند مرده حلاج بودن         3- سماق مکیدن        4- رجز خواندن                        

3- معنی لاور چیست

1-      لاغر                     2- رهبر                     3- باریک                4- بی خبر 

4- کدام گزینه از داستان نویسان معاصر ایران است ؟

1-علی شریعتی             2)بزرگ علوی                  3- زرین کوب                    4- محمد جعفر محجوب

5-کدام گزینه از آثار مشهور بزرگ علوی نیست

1-      سوشون                2- چشمهایش              3- چمدان                   4- میرزا               

 تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ | 23:14 | نویسنده : محمدرضا زنگنه